Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

7503

KompetensbesKrivning - Riksföreningen för anestesi och

Stockholm: SSF. (Länk till fulltext finns under Kursdokument). Läraktiviteter Föreläsning Etik i basal omvårdnad. Gerd Ahlström leg. sjuksköterska, professor i vårdvetenskap Mänskliga rättigheter i vården.

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt

  1. Vardbitrade uppgifter
  2. Vardbitrade uppgifter
  3. Skriva reportage intervju
  4. Länsförsäkringar sjukvård kontakt

Omvårdnadens teori och praktik. Forskning, utveckling och utbildning. - Sjuksköterskan medverkar till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog. Sjuksköterskan och professionen: - Medverkar aktivt till att  Kandidatarbete i vårdvetenskap, 15 hp Sjuksköterskors förhållningssätt till ICN:s etiska kod En litteraturstudie Elinor Andersson Handledare: Göran Holst  All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett viktigt att varje sjuksköterska utvecklar ett personligt förhållningssätt till  av ENIOM SJUKSKÖTERSKORS · 2008 — patienten (Ottosson m fl, 2004).

viktiga i sjuksköterskans arbete är godhetsprincipen, rättviseprincipen och … sjuksköterskans upplevelser av bemötande av existentiella frågor, och förhållningssätt. Den etiska plattformen är en bra grund att utgå från då den skall styra alla prioriteringar inom all hälso- och sjukvård likväl som inom palliativ vård.

Etikarbete i vårdens vardag - Region Plus

Vikten av helhetssyn på omsorgsarbetet – etik, värdegrund, människosyn, bra bemötande och samverkan skapas i ett sammanhang. Bemötande och kommunikation – ett ständigt pågående mellanmänskligt samspel. Det professionella samtalets struktur, form och innehåll som stöd för bra bemötande.

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR - Svensk

Sjuksköterskor och läkare som arbetar inom intensivvården har olika åsikter angående behandlingsnivå och eller intensitet för patienten. Detta skapar etiska konflikter mellan yrkesgrupperna. Syftet med studien var att studera skillnader mellan olika personalgrupper inom intensivvården, genom att studera attityder och förhållningssätt vad avser svåra etiska beslut.

Council of Nurses  av EN LITTERATURSTUDIE · 2015 — Syfte: Belysa sjuksköterskors erfarenheter av moralisk stress.
Kultivera jord

Vikten av helhetssyn på omsorgsarbetet – etik, värdegrund, människosyn, bra bemötande och samverkan skapas i ett sammanhang. Bemötande och kommunikation – ett ständigt pågående mellanmänskligt samspel.

värdighet genom ett etiskt- och moraliskt förhållningssätt. Sjuksköterskans förhållningssätt Förhållningssätt är ett omfattande begrepp. Zolnier ek (2009) beskriver att förhållningssätt innefattar attityder, uppfattningar och beteenden.
Shakespeare king richard iii

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt karling aguilera fort
beroendemottagningen huddinge
ssab lediga jobb
trelleborg cykeldäck
titeseal mower deck spray
svenska böcker vk

Etiska riktlinjer som stöd i vardagen Vårdfokus

ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor _17. 5 präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad.

KOMPETENSBESKRIVNING SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA

Vi tycker att patienters behov många gånger inte har tillfredställts i och med att deras etiska riktlinjer samt ett vetenskapligt förhållningssätt bör enligt Socialstyrelsen vara grunden för sjuksköterskans arbete. Det etiska förhållningssättet och en helhetssyn ska sätta sin prägel på samtliga kompetensområden för den legitimerade sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Inom vård och omsorg behövs ett gemensamt förhållningssätt baserad i en tydlig värdegrund, det vill säga formulerade grundläggande värden för hur verksamheten och du som vårdpersonal värnar om patientens värdighet och välbefinnande [1] (SFS 2017:30). Moment 3: Vetenskapligt förhållningssätt Kunskapsformer i relation till omvårdnad och sjuksköterskans yrkesfunktion Vetenskap och beprövad erfarenhet i relation till omvårdnad och sjuksköterskans yrkesfunktion Vetenskapliga begrepp Forskningsprocessen Etiska aspekter vid forskning som rör människan Sjuksköterskans etiska kod Sjuksköterskan har även ett personligt ansvar när det handlar om hur yrket bedrivs, att inte försätta sig i situationer som kan äventyra säkerheten, vare sig för sjuksköterskan själv eller för patienterna samt förmågan att kunna utföra en god vård. Sjuksköterskan skall. Sjuksköterskan ställs inför etiska konflikter i mötet med en patient vid hjärtstopp i den prehospitala miljön. Hjärtstopp orsakas av otillräcklig cirkulation på grund av asystoli eller kammarflimme Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i livets och förhållningssätt.

Läraktiviteter Föreläsning Etik i basal omvårdnad. Gerd Ahlström leg. sjuksköterska, professor i vårdvetenskap Mänskliga rättigheter i vården. Webbföreläsning.